Senin, 23 Juni 2014

Draft AD& ART Masjid Nurul Ikhlas

ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA

http://parahyanganvillage.com/wp-content/uploads/2013/04/Logo_masjid-ulil-albab_unm.jpg
Add caption
 
 
DEWAN KEMAKMURAN MASJID NURUL IKHLAS
KELURAHAN SUMUR DEWA
KECAMATAN SELEBAR
KOTA BENGKULU
JL.PADAT KARYA NO 22 RT 01 RW 04 KODE POS :38511 Telp: 0852-6857-9984 E-MAIL : dkmnurulikhlas@gmail.com
WEBSITE : www.dkmnurulikhlas.blogspot.com
 
            
MUQADDIMAH
Alhamdulilah, segala puji hanya bagi  Allah Subhanahu wa ta’ala dan
sholawat serta
salam terlimpah curahkan   kepada junjungan  Nabi Besar Muhammad
Shalallahu alaihi wasallam.

Mengucap Bismillahirrohmanirrihim, bukti Allah SWT
  dengan  wahyu kalam illahi berupa Al’quran,bahwa   agama   Islam
adalah   agama  haq,  sempurna dan diridloi-Nya dan
rahmat  bagi  seluruh alam. Dengan firman Allah, bahwa
  menciptakan  manusia dengan
 bentuk sempurna agar menjadi  khalifah-Nya  di bumi, untuk
memakmurkan sesuai dengan perintah-Nya.
Pada Hakekatnya kehidupan  adalah sudah sesuai dengan  fitrah manusia,
perintah-Nya agar  kehidupan terus samina waatogna bersandar Al’Quran
dan Al Hadis untuk  mengantarkan  manusia pada
kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Terutama bagi yang  mampu
menghadirkan diri berjuang di jalan Allah, berupa  amal  shalih
semata-mata dengan cara ikhlas agar dicapai  ridoNya semata.
Guna mencapai hal itu, diperlukan kerja keras dengan cara ibadah mudah
yakni memakmurkan rumah Allah/ masjid, seraya peduli di tuntunan agama
Islam yang diridlai Allah disertai keyakinan bahwa tujuan kebahagian
dunia akherat memohon pertolongan, taufiq  dan hidayah-Nya,
Tak lepas dengan  usaha-usaha terencana, teratur, terus
menerus dan penuh istiqomah. Bismillahirrahmannirrohim dengan menyebut
nama Allah,  jamaah
Islam terhimpun di Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)
NURUL IKHLAS SUMUR DEWA (BCI) menyusun Anggaran  Dasar  dan
Anggaran Rumah Tangga  AD/RT sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal  1.
Nama
Organisasi  ini  bernama  Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas.

Pasal  2.
Waktu
Organisasi  ini  dibentuk dan sahkan pada tangal 30 januari 2014 dengan
masa kerja untuk mengemban amanah selama 3 tahun

Pasal  3.
Tempat Kedudukan
Organisasi  ini berkedudukan di Masjid  nurul Ikhlas
beralamat di jalan Padat Karya RT 01 RW 04 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.


BAB II
AQIDAH, TUJUAN DAN USAHA

Pasal  4.
Asas
Organisasi ini berasas Islam berpedoman kepada Alquran dan As Sunnah.

Pasal  5.
Tujuan
Terbinanya umat Islam  beriman, berilmu dan beramal  shalih
dalam  rangka  mengabdi  kepada  Allah   untuk mencapai
keridhlaan-Nya.

Pasal  6.
Usaha
a.    Melakukan  amar ma'ruf nahi munkar  untuk  mengajak  manusia ke
jalan yang benar.
b.    Melakukan aktifitas yang bernafaskan Islam di bidang da'wah,
sosial, ekonomi dan pendidikan.
c.    Memaksimalkan sumber daya manusia dalam rangka mengemban amanah
umat untuk menjadikan masjid sebagai tempat beribadah yang nyaman.BAB III
VISI DAN MISI

Pasal  7.
Visi
Menjadikan Masjid sebagai tempat peribadatan yang nyaman.

Pasal  8.
Misi
a.    Menjadikan Masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah
semata dan sebagai pusat agama  Islam.
b.    Mengisi abad kebangkitan Islam dengan aktivitas yang islami.
c.    Membina pengurus dan jamaah menjadi pribadi muslim yang bertaqwa.
d.    Menuju masyarakat islami yang sejahtera dan diridlai Allah
subhanahu wa ta’ala.


BAB IV
PERANAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal  9.
Peranan
Organisasi   ini   berperan   sebagai   sumber   insani  pembangunan umat Islam.

Pasal  10.
Fungsi
Organisasi  ini berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan dan
mensejahterakan  Masjid.

Pasal  11.
Tugas
a.    Organisasi ini bertugas untuk menegakkan syi'ar Islam.
b.    Mengajak jamaah untuk selalu giat melakukan shalat berjamaah.


BAB V
KEPENGURUSAN, SYARAT – SYARAT PENGURUS, STRUKTUR ORGANISASI DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 12.
Keanggotaan
a. Anggota Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas adalah jamaah
muslim di Lingkungan RW 04  telah memenuhi persyaratan untuk
menjadi pengurus yang terdiri atas :
Susunan Pengurus DKM Masjid Nurul Ikhlas Periode 2014-2017
Penasehat : Kepala KUA selebar, Ketua LPM Sumur Dewa dan Imam Kelurahan Sumur Dewa
    Ketua : H.Milian Haryadi
SekretarisI : Jon Hendri Nurdan, SE.M.Kes
Bendahara DKM : Aswan, SH
Ketua Bidang Idarah : Harwansyah, SKM
Ketua Bidang Imarah : Rahman Umar, S.Ag.MPdi
Ketua Bidang Ri’ayah : Untung
Kordinator Seksi :
Perencananan & Pembangunan : Muhyiddin
Keuanagan & dana : Fauzi
Humas & Organisasi : saman
Administrasi & Pengawasan : Nazarjo, SH,MH
Publikasi & Dokumentasi : Zukiral,S.Pd
Inventaris & Perlengkapan : sadimin
PHBI : Mashude
Risma : Aprizal
Pendidikan & Keterampilan : Drs. Yunan Danim, M.Pd
Majlis Taklim : Nizawani
Keamanan & ketertiban : Sudarta
Kebersihan Masjid : Sutanto
b. Setiap   anggota  Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid  Nurul Ikhlas amemiliki hak dan kewajiban yang sama, namun  berbeda dalam hal
fungsinya.

Pasal 13
Syarat – Syarat Pengurus

Adapun persyaratan pengurus adalah :
a.    Adalah jamaah aktif masjid Nurul Ikhlas
b.    Memiliki ilmu pengetahuan agama
d.    Amanah, jujur dan bisa dipercaya.
e.    Dapat bertugas selama masa 3 tahun.

Pasal 14.
Struktur Organisasi
a.    Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Anggota Pengurus
Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas
b.    Kepemimpinan adalah amanah yang diemban oleh Pengurus dan harus
dipertanggungjawabkan   kepada anggota dalam Musyawarah Anggota.
c.    Pengurus  dilantik dan disahkan oleh Dewan Penasehat.

Pasal 15.
Perbendaharaan
Kekayaan  Pengurus Dewan Kemakmurdan Masjid Nurul Ikhlas diperoleh dari
Infaq dan   sumbangan  dari jamaah yang  halal   dan   tidak mengikat.

BAB V
DEWAN PENASEHAT
Dewan Penasehat adalah suatu dewan yang bertugas untuk memantau
kegiatan harian pengurus agar dapat berjalan sesuai dengan koridor dan
tujuan organisasi.

Adapun fungsi dan tugas Dewan Penasehat adalah :
a.    Mengesahkan AD/ART.
b.    Melantik pengurus harian DKM Masjid
c.    Memantau kegiatan harian pengurus DKM.
d.    Mengevaluasi kegiatan pengurus harian
e.    Menegur pengurus harian bila kegiatan yang dijalankan tidak
sesuai dengan program kerja yang dicanangkan.
f.     Bersama-sama pengurus melakukan perubahan dan pengesahan AD/ART
bila dipandang perlu untuk diadakan perubahan.
g.    Bersama-sama dengan musyawarah untuk membicarakan dan
menyelesaikan masalah umat.
h.    Memberikan ide dan saran dalam rangka mengembangkan dan
memakmurkan masjid.

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 16.
Perubahan Anggaran Dasar
Perubahan  dan  penjelasan  Anggaran  Dasar  organisasi hanya dapat
dilakukan oleh Musyawarah Anggota.

Pasal 17.
Pembubaran
Pembubaran   dan pergantian kepengurusan dilakukan  oleh Musyawarah
Anggota atau Ta'mir jamaah Masjid At,taqwa

 BAB VI
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 18.
Aturan Tambahan
Hal-hal  yang belum diatur dalam Anggaran Dasar  Pengurus Dewan
Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas dimuat  dalam  peraturan  atau ketentuan
tersendiri  yang tidak  bertentangan  dengan Anggaran Dasar
Pasal 19.
Pengesahan
Anggaran  Dasar ini disahkan dalam  Musyawarah  Anggota Pengurus Dewan
Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas dengan Dewan Penasehat pada tanggal
...................................di    Masjid Nurul Ikhlas
Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan selebar Kota Bengkulu. .

                                         
Ditetapkan di   :Bengkulu
                                           Pada Tanggal : 28 Mei 2014

Pengurus,
   
Ketua DKM

Dewan Penasehat DKM


Tidak ada komentar:

Posting Komentar